மயிலிட்டி
மயிலிட்டி
மயிலிட்டி

"வந்தாரை வாழவைத்த மண்..."

UK flag Canada flag Norway flag France Flag

தமிழ்த்தாய் வணக்கம்

வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே! வானமளந்து அனைத்தும் அளந்திடும் வண் மொழி வாழியவே!
ஏழ்கடல் வைப்பினுந் தன்மணம் வீச இசை கொண்டு வாழியவே! எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே!
சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ் மொழி ஓங்கத் துலங்குக வையகமே! தொல்லை வினைதரு தொல்லையகன்று சுடர்க தமிழ் உலகே!
வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே! வானமறிந்து அனைத்தும் அறிந்து வளர் மொழி வாழியவே!

புரட்சிக்கவி பாரதி பாடல் புதியபுரட்சியில்

மயிலிட்டி
மங்கலம்
மலரும்
விஜய
வருட
வாழ்த்துக்கள்

Myliddy Malar

உரிமைக்காக உயிர்கொடுத்த உத்தமர்களுக்குக்
கரம் கூப்பிச் சிரம் தாழ்த்தி வணக்கம் .
துவேசத்தின் கொடுங்கையில் அழிந்தவர்களுக்குக் கண்ணிர் அஞ்சலி.

>

வணக்கம்

நன்றி.
வாழ்க மயிலிட்டி நிரந்தரம் வளர்க தமிழ்!

© அடவுக் கலைஞர்: விக்னேஸ்வரன் பூபாலசிங்கம்
Copyright © 2010 ---.  All Rights Reserved.

Peacock feather Peacock feather